Everest Base Camp

Sagarmatha National Park, Nepal